Voorwaarden Auto-garages.nl

Auto Garages

Voorwaarden

1. Definities
1.1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met C&ALaMark een Overeenkomst aangaat.
1.2. Algemene Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden C&A LaMark groep.
1.3. C&ALaMark: De vennootschap welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst: C&ALaMark
1.4. Diensten: de door C&ALaMark aan de Afnemer op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan: het aanbieden van advertentieruimte op een Website, het plaatsen van links naar websites op een Website, het aanbieden van mogelijkheid tot sponsoring van of participeren in (een deel van) een Website.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen C&ALaMark en de Afnemer voor levering van Diensten.
1.6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7. Privacy Verklaring: de door C&ALaMark opgestelde privacyverklaring , welke op de Website beschikbaar is en op eerste schriftelijk verzoek aan de Afnemer zal worden toegezonden.
1.8. Website: een door C&ALaMark aangeboden website.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van Diensten door C&ALaMark en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen C&ALaMark en de Afnemer.
2.2. C&ALaMark heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Afnemer zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door de Afnemer na
wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Afnemer geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.3. Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen C&ALaMark en de Afnemer worden afgeweken. C&ALaMark wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door Afnemer worden gehanteerd expliciet van de hand.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door C&ALaMark van de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Afnemer, danwel door schriftelijke acceptatie door de Afnemer van een door C&ALaMark verstrekte schriftelijke offerte.
3.2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en acceptatie van de Afnemer door C&ALaMark.
3.3. C&ALaMark kan op verzoek van de Afnemer een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de Diensten. De offerte is geldig voor de termijn welke in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte dertig (30) dagen geldig zijn.
3.4. Uitingen van C&ALaMark op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.

4. Vergoeding en betaling
4.1. De Afnemer zal voor de door C&ALaMark geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de Overeenkomst aangewezen wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de Diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.
4.2. Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
4.3. C&ALaMark zal de Afnemer factureren voor de door de Afnemer verschuldigde bedragen. De Afnemer zal de facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Afnemer de facturen niet binnen dertig (30) dagen na factuurdatum heeft voldaan is de Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is niet gerechtigd om de aan C&ALaMark verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door C&ALaMark aan
de Afnemer verschuldigde bedragen.
4.4. In geval van te late betaling heeft C&ALaMark het recht: (a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door C&ALaMark is ontvangen. De Afnemer zal alle kosten vergoeden die C&ALaMark moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van
juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.
4.5. In afwijking van artikel 4.3 kunnen Partijen overeenkomen dat de door de Afnemer verschuldigde bedragen via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst.

5. Verplichtingen C&ALaMark
5.1. C&ALaMark zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. C&ALaMark verplicht
zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
5.2. C&ALaMark behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Afnemer toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.
5.3. De Diensten worden door C&ALaMark zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
5.4. De overeengekomen startdatum van de Diensten is een streefdatum. C&ALaMark behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door C&ALaMark wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Afnemer bestaan uit het alsnog leveren door C&ALaMark van de Diensten voor een periode
gelijk aan de overeengekomen periode danwel het leveren van vervangende Diensten aan de Afnemer, zulks in goed overleg met Afnemer.

6. Verplichtingen en beperkingen Afnemer
6.1. De Afnemer zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
6.2. De Afnemer is verplicht de levering van de Diensten door C&ALaMark bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan C&ALaMark, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Afnemer een gebrek in de Diensten aan C&ALaMark meldt, zal C&ALaMark zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
6.3. Het is de Afnemer niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
6.4. Het is de Afnemer onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
a. het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
b. het doen van onrechtmatige uitlatingen;
c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
d. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
e. het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door C&ALaMark aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
f. het aannemen van een valse identiteit;
g. het beperken van derden in de mogelijkheid de door C&ALaMark aangeboden diensten en/of het Internet te gebruiken.
6.5. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
6.6. Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent de Afnemer volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. De Afnemer vrijwaart C&ALaMark voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen.

7. Privacy
7.1. C&ALaMark zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Afnemer geeft hierbij toestemming aan C&ALaMark voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Afnemer.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. C&ALaMark is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van C&ALaMark.
8.2. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van C&ALaMark jegens de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Afnemer aan C&ALaMark voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoedingen (exclusief BTW).
8.3. De Afnemer vrijwaart C&ALaMark voor alle schade en/of claims van derden verband houden met of voortvloeiend uit
(a) het gebruik van de Diensten door de Afnemer en
(b) het handelen en/of nalaten van de Afnemer in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
8.4. De aansprakelijkheid van C&ALaMark gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van advertentieruimte, zoals overeengekomen met de wederpartij, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de advertenties. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin C&ALaMark zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. De aansprakelijkheid van C&ALaMark is hoe dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de geplaatste advertenties.

9. Duur, beëindiging en ontbinding
9.1. De Overeenkomst tussen C&ALaMark en de Afnemer wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde periode. Indien geen periode wordt overeengekomen zal de Overeenkomst worden aangegaan voor een periode van één (1) jaar.
9.2. Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen zal de Overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde periode automatisch voor eenzelfde periode worden verlengd, tenzij de Overeenkomst door één der partijen tenminste één (1) maand voor het verstrijken van deze periode schriftelijk wordt opgezegd.
9.3. C&ALaMark is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te be?indigen indien de Afnemer (a) niet kredietwaardig wordt geacht door C&A en/of (b) indien de Afnemer een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
9.4. C&ALaMark is gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het faillissement van de Afnemer is aangevraagd; (c) de Afnemer in surseance van betaling verkeert; of (d) er surseance van betaling voor de
Afnemer is aangevraagd.

10. Overmacht
10.1. C&ALaMark is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop C&ALaMark geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht is C&ALaMark niet gehouden enige door de Afnemer als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
10.2. Zodra de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst per omgaande schriftelijk te be?indigen.

11. Intellectuele Eigendom
11.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die C&ALaMark in het kader van de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij C&ALaMark of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Afnemer verleent C&ALaMark aan de Afnemer een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
11.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke de Afnemer aan C&ALaMark verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij de Afnemer of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door C&ALaMark verleent de Afnemer aan C&ALaMark een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Afnemer vrijwaart C&ALaMark voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door C&ALaMark van de door de Afnemer aan C&ALaMark verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

12. Diversen
12.1. De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.
12.2. C&ALaMark mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
12.3. C&ALaMark mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. C&ALaMark zal de Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten zullen, indien tussen C&ALaMark en de Afnemer geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.